Demo

Terms and Conditions

Algemene voorwaarden adverteren.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor een sponsorschap aan KoiQuestion en een advertentie op de website van KoiQuestion.com. Indien er in deze voorwaarden over “website”, danwel “dienst” en/of “diensten” gesproken wordt, is het bepaalde toegepast op de Nederlandstalige uitvoering van de website.

Artikel 1: Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de sponsor en adverteerder enerzijds en de Nederlandstalige uitvoering van de website(s) van KoiQuestion tenzij expliciet anders vermeld.

Artikel 2: Overeenkomst van de opdracht.
Partijen gaan een overeenkomst van opdracht aan voor de duur van een volledig kalenderjaar per sponsorschap en betaalde advertentie, mits (schriftelijk) anders is overeengekomen. De overeenkomst verbindt de ene partij, KoiQuestion, zich jegens de andere partij, de adverteerder, werkzaamheden te verrichten, in de vorm van een sponsorschap en daar waar overeengekomen een advertentie op de website(s) van KoiQuestion.

Artikel 3: Het tot stand houden van de website(s).
3.1 KoiQuestion spant zich naar redelijkheid in haar website(s) tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van bezoekers te beschermen.

3.2 KoiQuestion is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website(s) wordt gemaakt.

Artikel 4: Registratie adverteerdersprofiel en Geografische Kaart.
4.1 De adverteerder draagt zorg voor een juiste verstrekking van zijn bedrijfsgegevens, alsmede voor het feit dat deze overeen zal komen met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is, opdat KoiQuestion zorg kan dragen voor het creëren van een juist adverteerdersprofiel op de website(s).

4.2 Voor het opstellen van een adverteerdersprofiel vraagt KoiQuestion een nader te noemen vergoeding, welke komt te vervallen bij het overeenkomen van een advertentie op de website, waarmee uitdrukkelijk niet wordt bedoeld een vermelding op de geografische kaart en een adverteerdersprofiel.

4.3 KoiQuestion houdt zich het recht voorbehouden om voor het opstellen van een adverteerdersprofiel een bezoek te brengen aan de/ een vestiging van de adverteerder, doch stelt nadrukkelijk dit niet verplicht te zijn. KoiQuestion zal zich inspannen om een zo goed mogelijke weergave te geven van een profiel van de adverteerder voor zover zij betrekking heeft op het karakter van de advertentie. Een en ander gaat zoveel mogelijk in goed overleg met de adverteerder.
4.4 De adverteerder draagt er zorg voor dat, bij wijzigingen in de bedrijfsgegevens van welke aard dan ook en die ter beschikking zijn gesteld aan KoiQuestion, deze tijdig door zullen worden geven, zodat KoiQuestion een juiste en volledige weergave van de gegevens kan bewerkstelligen en continueren.

Artikel 5: De Advertentie (afhankelijk van advertentievorm)
5.1 De adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van de advertentie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.

5.2 De adverteerder draagt er zorg voor dat de advertentie geleverd wordt in het juiste formaat en bestandstype zoals nader te bepalen.

5.3 KoiQuestion behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen indien blijkt dat deze niet binnen het karakter van de de website past, deze het imago van en kwaliteit van de dienst lijkt te schaden of schaadt of wanneer een tekst of afbeelding behorend tot de advertentie als aanstootgevend kan worden ervaren.

5.4 De adverteerder zal in geen van het voorgaande lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.

5.5 De website(s) en advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. KoiQuestion heeft geen zeggenschap over deze websites, is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan hier derhalve niet voor aansprakelijk worden gesteld.

5.6 De advertentie kan op de website worden weergegeven op een vaste positie, een roulerende positie of een combinatie hiervan. Op deze manier draagt KoiQuestion er zorg voor dat de effectiviteit van de advertentie wordt verhoogd.

5.7 KoiQuestion draagt er zorg voor dat de advertentie zoveel mogelijk zichtbaar zal zijn en in ten minste 80 procent van de looptijd van de overeenkomst zichtbaar zal zijn, behoudens de gevallen genoemd in artikel 14 en 15 van deze voorwaarden.

Artikel 6: Advertentie en plaatsing

6.1 Door het plaatsen van een advertentie op de website(s) heeft de adverteerder kennis genomen van deze algemene voorwaarden adverteren zoals hier beschreven.

6.2 Door het aanbieden van een advertentieruimte geeft de adverteerder KoiQuestion toestemming de in de advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de website(s), zoals overeengekomen.

6.3 KoiQuestion wil en zal zich inspannen om haar website(s) zoveel mogelijk toegankelijk te houden voor elke bezoeker, alsmede door o.a. het aanbrengen van een categorisering het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de website(s) als geheel of delen daarvan.

Artikel 7: Gebruik Website
7.1 Als adverteerder op de website(s) van KoiQuestion en voor zover partijen hieromtrent een overeenkomst zijn aangegaan, is het de adverteerder toegestaan om de tekstuele inhoud van de gepubliceerde blogcontent van KoiQuestion over te nemen.
7.2 Het aantal over te nemen blogs, zoals genoemd in artikel 7.1, dat de adverteerder per maand is toegestaan over te nemen is onbeperkt.
7.3 Het is de adverteerder bij gebruik van blogcontent van de website(s) van KoiQuestion in geen gevalle toegestaan, tenzij expliciet anders overeen gekomen, meer dan 200 woorden van iedere blog te publiceren. In de gevallen waar dit redelijkerwijs noodzakelijk is, accepteert KoiQuestion een lichte afwijking in het aantal woorden. Het recht te determineren in hoeverre deze noodzakelijkheid aanwezig is, ligt bij KoiQuestion.
7.4 Het overnemen van de blogs, zoals gesteld in artikel 7.1 is uitsluitend van toepassing op de tekstuele inhoud en is expliciet niet van toepassing op foto-, video- en/ of beeldmateriaal van welke aard dan ook. De rechten van dit materiaal liggen niet altijd bij KoiQuestion.

7.5 De adverteerder draagt er zorg voor dat bij ieder overgenomen en gepubliceerde blogcontent als genoemd in artikel 7.1 een hyperlink naar het betreffende complete blog op de website(s) van KoiQuestion zal worden geplaatst, alsmede een juiste bronvermelding.

7.6 Het is de adverteerder toegestaan om agendapunten in te sturen voor weergave in de agenda van de website van KoiQuestion.
7.7 KoiQuestion hanteert geen maximum aantal agendapunten dat de adverteerder mag aanleveren. De adverteerder zal hier wel naar alle redelijkheid mee omgaan.
7.8 KoiQuestion houdt zich het recht voorbehouden om elk agendapunt dat door de adverteerder wordt aangeleverd, zonder opgaaf van redenen te weigeren en/ of niet zichtbaar te maken op de agenda op de website.
Artikel 8: Bezoekers

8.1 Bezoekers hebben de mogelijkheid om via de website(s) in contact te komen met de adverteerder. Zij kunnen indien de adverteerder dat wenst via de advertentie contact opnemen met de adverteerder.
8.2 KoiQuestion is uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die als gevolg van het gebruik van de website(s), tot stand komt tussen adverteerder en bezoekers.

Artikel 9: Verlenging

9.1 Behoudens zwaarwegende redenen, zal KoiQuestion.com, na de overeengekomen tijdsverbintenis, automatisch de advertentie voor een nieuwe periode van dezelfde tijdsduur weergeven, tenzij tenminste een heel (1) kalendermaand voor einde van de lopende overeenkomst is aangegeven dat adverteerder afziet van verlenging.

9.2 In geval dat verlenging van de opdracht aan de orde is zal aan de adverteerder een nieuwe factuur worden toegezonden.

Artikel 10: Tarief

10.1 Het tarief is een kostprijs per advertentie, exclusief de verschuldigde omzetbelasting, inclusief alle verder betrokken fiscale- en premieverplichtingen en vergoedingen.

10.2 Aanpassing van het geldende tarief is na wederzijds overleg mogelijk.

10.3 Jaarlijks zal KoiQuestion de advertentiekosten aan haar adverteerders opnieuw presenteren, waarin eventuele prijswijzigingen verwerkt zijn.

10.4 Deze Algemene Voorwaarden alsmede de prijzen en tarieven kunnen te allen tijde door KoiQuestion worden gewijzigd.
Artikel 11: Betaling

11.1 De factuur geldt als opdrachtbevestiging. Indien de adverteerder niet akkoord gaat met de op de factuur vermelde informatie, dan zal hij dit binnen vijf werkdagen na factuurdatum kenbaar maken aan KoiQuestion.

11.2 Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij expliciet anders overeengekomen en vermeldt op desbetreffende factuur. Indien de adverteerder niet tijdig betaalt dan is hij, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, in verzuim en is hij een vertragingsrente van 2,5 (twee-en-een-half) procent per maand of een gedeelte daarvan, verschuldigd. Daarnaast zal de adverteerder aan KoiQuestion incassokosten verschuldigd zijn, onverminderd het recht van KoiQuestion om de advertentie of banner onmiddellijk van haar site te verwijderen.

11.3 Facturering wordt eenmalig uitgevoerd op basis van de gevraagde advertentiekosten per overeengekomen tijdsduur van respectievelijk drie maanden (een kwartaal), een half jaar of een heel jaar.

11.4 Indien sprake is van een betaalde advertentie draagt KoiQuest er zorg voor dat de advertentie wordt geplaatst op de website(s) nadat de adverteerder zijn betaling volledig heeft voldaan en KoiQuest hiervan bericht heeft ontvangen.

11.5 De adverteerder ontvangt een digitale factuur per e-mail.

11.6 KoiQuest is gerechtigd de adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van haar website(s) indien de adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.

11.7 Indien betaling uitblijft is KoiQuest genoodzaakt om de advertentie niet te plaatsen en/ of te verwijderen op/ van de website(s).

11.8 Ontvangen betalingen worden door KoiQuest niet gerestitueerd na goedkeuring van de geplaatste advertentie.

Artikel 12: Geheimhouding

12.1 KoiQuestion en de adverteerder verbinden zich, zowel gedurende als na beëindiging van deze algemene voorwaarden, om alles in het werk te stellen hetgeen redelijkerwijs mogelijk en nodig is, om geheimhouding te verzekeren aangaande alle gegevens en kennis van KoiQuestion en/of de adverteerder en/of de eindgebruiker, omtrent bedrijfs-, klant-, markt- en systeemgegevens, alsmede die gegevens die in het kader van deze algemene voorwaarden zijn verstrekt en andere vertrouwelijke informatie waar KoiQuestion of de adverteerder kennis van neemt bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 13: Offerte

13.1 KoiQuestion verzendt alleen offertes via e-mail.

13.2 Offertes, uitgebracht door KoiQuestion, kennen een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij expliciet anders overeengekomen.

 

Artikel 14: Beperking van aansprakelijkheid

14.1 Ingeval een van de partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is.

14.2 KoiQuestion is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de layout (huisstijl) van de website(s) waarop de advertentie is geplaatst, voor zover deze het gevolg zijn van ondeskundigheid, een gebrek aan vakmanschap en/of onzorgvuldigheid.

14.3 KoiQuestion is niet aansprakelijk voor het niet of slecht functioneren van de hosting provider, waar de website(s) van KoiQuestion op is/zijn geplaatst.

14.4 KoiQuestion is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat adverteerders of gebruikers van de website(s) maken.

14.5 KoiQuest is niet aansprakelijk voor gedragingen van adverteerders of gebruikers, danwel voor de inhoud van advertenties die worden aangeboden.

14.6 De informatie die door KoiQuestion zelf op de website(s) is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is KoiQuestion niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.

14.7 De aansprakelijkheid van KoiQuestion voor haar verplichtingen op grond van de met de adverteerder gesloten overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de advertentie.

14.8 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van adverteerders of gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.9 KoiQuestion is niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke soort dan ook met de geplaatste advertentie (advertenties worden alleen met goedkeuring van de adverteerder geplaatst op de website(s)).

14.10 Indien de adverteerder vanwege de hier genoemde omstandigheden niet tot betaling van de facturen aan KoiQuestion overgaat, behoudt KoiQuestion het recht de advertentie te verwijderen, danwel niet te plaatsten.

Artikel 15: Overmacht

15.1 Ingeval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van deze algemene voorwaarden, voor de betreffende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen wederzijds tot enige schadevergoeding dienaangaande zijn gehouden.

15.2 Ingeval van overmacht zal hiervan via mail aan de wederpartij mededeling worden gedaan, onder overlegging van de nodige bewijsstukken. Dit zal tevens door KoiQuestion worden beoordeeld op aard en duur.

15.3 Onder overmacht wordt uitdrukkelijk niet verstaan het niet of niet tijdig nakomen van betalingen voor de gemaakte advertentie kosten met de daarbij horende betalingstermijn.

15.4 Onder overmacht wordt uitrdrukkelijk wel verstaan het niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van storingen en/of technische fouten van de server en/of hostingmanager of van het internet zelf.

Artikel 16: Tussentijdse beëindiging van de advertentie (overeenkomst)

16.1 Elk der partijen heeft het recht de advertentie, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter is vereist, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen. Iedere partij, ingeval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de periode van overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden zal duren; iedere partij, ingeval door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

16.2 Voorts heeft elk der partijen het recht de advertentie zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, ingeval de wederpartij enige verplichting die voortvloeit uit en/of samenhangt met deze algemene voorwaarden niet nakomt, welke niet-nakoming van zo ernstige aard is, dat van de wederpartij voortzetting van deze algemene voorwaarden adverteren in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, na deswege bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren.

16.3 Tussentijdse beëindiging van de advertentie zoals bedoeld in dit artikel, dient per aangetekende brief, onder opgaaf van redenen, te geschieden.

16.4 Ingeval een van de partijen de advertentie tussentijds wenst te beëindigen, zal daartoe een schriftelijke opzegtermijn van een heel (1) maand in acht worden genomen.

16.5 KoiQuestion kan betaalde advertenties (dus na goedkeuring van de adverteerder en functioneel op de website(s)) financieel niet terug retourneren met een tussentijdse beëindiging, dit omdat de opzet en plaatsing van de advertentie de gefactureerde kosten zijn.

Artikel 17: Behoud van rechten

Het nalaten door een van de partijen om op enige tijd enige bepaling van deze overeenkomst en/of opdracht af te dwingen, tast in generlei opzicht rechten van de ene partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere partij te eisen. Het zich neerleggen door de ene partij bij een schending van een verplichting van de andere partij impliceert niet het afstand doen door eerstbedoelde partij van haar uit die verplichting voortvloeiende rechten.

Artikel 18: Nietigheid

In geval van nietigheid van eenn of meer bepalingen van deze overeenkomst, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich voor alsdan met elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepaling(en), waarbij zoveel als mogelijk de strekking van de overeenkomst en de nietige bepaling(en) behouden blijft.

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op deze overeenkomst tussen KoiQuestion en de adverteerder is het Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze Algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen ter beslechting aan de daartoe bevoegde rechter worden overlegd.

19.2 Deze algemene voorwaarden kunnen door KoiQuestion worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website(s). Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

19.3 Geschillen dienen per aangetekend schrijven aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 20 Gebruik van persoonsgegevens

20.1 Indien gebruik wordt gemaakt van de advertentie mogelijkheden op de website(s), dienen de gegevens van de adverteerder waaronder, doch niet beperkt tot, naam, adres, woonplaats-gegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel te zijn. De adverteerder garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op de website(s) te mogen adverteren.

20.2 Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, mits de adverteerder deze gegevens opneemt in de advertentie.

Artikel 21 Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s), waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, merken en domeinnamen, behoren toe aan KoiQuestion. In de gevallen waar dit niet zo is, handhaaft KoiQuestion zoveel mogelijk een juiste bronvermelding.